Privacy Statement

Stichting Oasis Trails
Oasis Trails is een in Nederland geregistreerde stichting. Oasis Trails verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • de door vrijwilligers, bestuurders, medewerkers, geïnteresseerden, donateurs, relaties en klanten verstrekte persoonlijke informatie en
  • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website

Verwerking van uw gegevens
Oasis Trails houdt een adressenbestand bij van vrijwilligers, medewerkers, bestuurders en relaties. Deze gegevens worden gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Via de nieuwsbrief wordt betrokkenheid gestimuleerd. Deels gebeurt dit via sociale media.

Het werk van Oasis Trails betreft het bereiken van mensen die op reis zijn met het evangelie van Jezus. Meer specifiek doelen we daarmee op pelgrims die de Camino de Santiago lopen. We doen dit middels een geloofsgemeenschap die een herberg runt. Voor dit werk zijn financiele middelen alsook vrijwilligers en medewerkers en bestuurders nodig. Door middel van nieuwsbrieven, sociale media, events en promotie hopen we voldoende respons te genereren om het werk te kunnen uitvoeren en uitbreiden.

Wij verzamelen persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, land, nationaliteit en taal, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, paspoort- of ID-kaartnummer en geboortedatum. Welke informatie wij verzamelen hangt af van de betrokkenheid. Van een donateur verzamelen we andere informatie dan van een vrijwilliger. Deze gegevens verzamelen we via onze website en soms in persoon op papier. Email gegevens worden verzameld om u te kunnen informeren over onze activiteiten en behoeften en om te getuigen van wat er gebeurt in onze gemeenschap.

Oasis Trails maakt van tijd tot tijd gebruik van diensten van Mailchimp om te kunnen informeren per email. Oasis Trails is verplicht door de Spaanse overheid om gegevens van gasten te uploaden in een database van de lokale overheidsdienst, de Guardia Civil.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen per e-mail doorgeven aan de administratie van Oasis Trails:  info@oasistrails.orgof telefonisch via +34674801489.

Oasis Trails is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Oasis Trails.

Administratie Oasis Trails, Calle Plaza 4, Villamayor de Monjardin, 31242, Navarra, Spanje.

E-mail
Oasis Trails maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of u de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Oasis Trails haar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven
Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van Oasis Trails, info@oasistrails.org.

Contact met vrijwilligers, medewerkers, bestuursleden, relaties en anders geinteresseerden
Oasis Trails informeert over haar werk per e-mail, post, telefoon en/of sociale media. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van Oasis Trails te steunen door een financiële bijdrage en gebed.

Bezoek aan onze website
Oasis Trails gebruikt op haar website geen cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Beveiliging
Oasis Trails heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Overig
Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om dit Privacy Statement te wijzigen. Oasis Trails heeft het recht om dat te doen. Wij raden u aan om ons Privacy Statement af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.

Contactgegevens
Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Stichting Oasis Trails
Calle Plaza 4, 31242 Villamayor de Monjardin, Navarra, Spain
info@oasistrails.org
+34674801489

Privacy statement Oasis Trails. Versie: Sept  2018.